PDA

Xem bản đầy đủ : Nghi thức Phóng sinh


Diệu Bích
28-05-2009, 00:50
Đây là hướng dẫn của huynh Từ Khánh về việc phóng sinh:


Nếu ta phóng sanh không thì ta chỉ có một chút phước đức mà thôi! Còn nếu như ta vừa phóng sanh vừa quy y cho chúng, để chúng được kết duyên lành với Phật pháp sau khi chúng mãn báo thân súc sinh nhờ công đức được quy y Tam Bảo mà được trở lại làm người và biết được Phật pháp để tu hành thì công đức và phước đức của ta sẽ tăng lên vô lượng vô biên.Sau khi ta mua chim hoặc cá đem vào chùa và quỳ trước tượng Phật hay Bồ Tát và làm lễ quy y cho chúng như thế này!!!


QUY Y PHẬT - QUY Y PHÁP - QUY Y TĂNG ( 3 lần ) QUY Y PHẬT KHÔNG ĐỌA ĐỊA NGỤC. - QUY Y PHÁP KHÔNG ĐỌA NGẠ QUỶ. - QUY Y TĂNG KHÔNG ĐỌA SÚC SINH ( 3 lần )


Con tên...Tuổi...Pháp danh...Nay vì lòng Từ Bi thương xót chúng sanh bị đọa đày trong kiếp cầm thú nên hôm nay làm lễ phóng sanh và quy y cho các loài chúng sanh này, nhờ công đức quy y mà các chúng sanh này được kết duyên lành cùng với Phật pháp, cầu xin 10 Chư Phật cùng Chư vị Bồ Tát từ bi che chở con nguyện cho chúng khi mãn báo thân này được trở lại làm người biết Phật pháp mà tu hành để mong một ngày nào đó tìm được sự giải thoát!


Mọi công đức lành hôm nay con nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, hồi hướng cho các chúng sanh còn đang bị đọa lạc trong 3 đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông, Bà, Cha, Mẹ cùng tất cả những người thân của con. Người chết thì được sinh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, người còn sống thì được bình yên tai qua nạn khỏi.


NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần ) - Nếu người nào thuộc chú Đại Bi thì nên đọc thêm một biến chú Đại Bi! Còn nếu không thuộc chú Đại Bi thì niệm Phật! Cho dù có đọc chú Đại Bi hay không đọc nhưng không thể thiếu niệm Phật các bạn nhớ nhé!!! - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 lần ) - NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 10 lần )

Sau đó đem phóng sanh coi như đã hòan mãn, các bạn có thể làm trong chùa hoặc đem về nhà của mình cũng được! Tôi soạn ra những lời quy y này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đấy.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Diệu Bích
28-05-2009, 00:59
Em xin soạn lại chút và đưa cho mọi người tham khảo thêm 1 cách khác:


NGHI THỨC PHÓNG SANH

Thích Pháp Quang soạn


GIA TRÌ TỰ THÂN VÀ ĐẠO TRÀNG


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 lần)
(Niệm xong, quán tưởng mình là sứ giả Như Lai mà tác pháp phóng sanh)

TÁN DƯƠNG CHI
Dương chi tịnh thủy
Biến sái Tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

TỤNG DANH HIỆU PHẬT
Chí thành quy mạng:
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô … (tụng Bổn tôn pháp của mình)
Kính thỉnh chư Phật Bồ Tát lai lâm đạo tràng chứng minh chúng đệ tử …. tác pháp phóng sanh.


LỜI CỦA PHẬT
(Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)
Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp
Nên kiếp này chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết đường về
Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang
Sống đọa đày chết kham đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới giây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khốc ai thương
Nằm trên chốc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng
Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật rồi
Chúng sanh quy y Pháp rồi
Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần)
Quy y rồi tội chướng sạch trong
Trí khôn chiếu tỏa sáng cùng khắp nơi
Phát tâm tu về sau được hưởng
Cảnh Tây Phương sung sướng đời đời
Ngồi tòa sen báu thảnh thơi
Không còn luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Tâm chí thành cầu Phật chứng minh
Cầu cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng sanh tử, an lành Lạc Bang.

LỄ PHÓNG SANH
(Chủ lễ ra nơi chồ thả chim, cá, v.v…, lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, chủ lễ đọc bài kệ giải nghiệp)

KỆ GIẢI NGHIỆP
Hữu tình chúng bây túc nghiệp đa
Bởi thế đời nay đọa võng la
May gặp thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội tiêu ma
Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (đọc 3 lần)
(Kế đế chủ lễ bắt đầu rảy nước phép lên đầu chim, cá, v.v… phóng sanh, đồng thời đọc Chú)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha (21 lần)

Chú Vãng Sanh: Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (21 lần)

Chú Đại bi (7 lần hoặc 5 lần hoặc 3 lần).
(Kế đến, chủ lễ đọc chú Plhóng Sanh, đồng thời mở lồng thả chim, cá, v.v… ra)

CHÚ PHÓNG SANH
Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.
Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha (3 lần)
(Sau đó chủ lễ đọc tiếp bài kệ Công Đức Phóng Sanh)

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Hởi loài bay, lặn, túc nghiệp đa
May mắn nhân duyên gặp chủ gia
Nay thả để ngươi được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát (3 lần)
(Kế đến đọc bài Tán Phật và niệm Hồng danh A Di Đà và Thánh chúng, thỉnh vân tập đạo tràng, phóng quang gia bị cho các vật được phóng sanh “lần cuối”)

A Di Đà Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn
Mắt trong tựa nước bốn nguồn khơi
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (10 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG
Phóng sanh công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Di Đà cõi thiên
Nguyện tiêu 3 chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh ĐỘ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng Chư Bồ tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

Quảng Nghiêm
28-05-2009, 09:18
Cách thức phóng sinh bài ở dưới thì đầy đủ hơn, nhưng nó khá dài sợ không thích hợp với mọi người! Nếu mọi người muốn làm theo cách ở dưới thì nên in ra giấy để mỗi người có 1 tờ và cùng nhau trì tụng thì cũng tốt:D.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tunghia
01-03-2010, 16:29
phải thuộc mới đọc trôi mà có được siêu

Diệu Quế
02-03-2010, 09:30
phải thuộc mới đọc trôi mà có được siêu

Mình phiên dịch lại câu của bạn nhé, có phải là: phải thuộc lòng nghi thức thì khi đọc mới trôi và các con vật mới được siêu thoát?

gioidinhhue
11-02-2012, 13:17
Nếu vật được phóng sanh rất yếu cần thả gấp thì bạn đọc :
Quy y Phật ,Quy y Pháp ,Quy y Tăng (3 lần) và niệm A Di Đà Phật cho chúng ,vừa niệm vừa thả .

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình.

“Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường… Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ, thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
Đều do ba độc tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
Nay đối trước Phật cầu sám hối.

“Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng

Quy y Phật không đọa địa ngục
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
Quy y Tăng không đọa súc sinh

“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”

Pháp sư Viên Nhân dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng ta đã thiếu.

“Điều quý báu nhất của mỗi chúng sinh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất.

“Những ai phê phán, hủy báng việc phóng sinh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa ngục nhất định không tránh khỏi.”

Trích lục từ Phóng Sanh Vấn Đáp của PS Viên Nhân
Giọng đọc của cư sĩ Thanh Trí

Như Kim
27-02-2012, 15:41
Cảm ơn gioidinhhue ve bai viết này

dieungoc
28-02-2012, 16:12
^:)^ A di đà Phật ^:)^

Mình cũng rất muốn tìm hiểu về nghi thức và phép phóng sinh. Hôm nay thật có duyên đọc đc bài viết hay. Cảm ơn Diệu Bích và gioidinhhue nhe

dieungoc
28-02-2012, 16:31
Xin cho em hỏi ạ: "tụng Bổn tôn pháp của mình" là gì vậy ạ
rất mong được chỉ dạy ạ

Mẹ Kiukiu
07-07-2014, 11:09
E cũng thấy bài đầu đơn giản, dễ tiếp thu hơn cho những người muốn tự làm mà rành như em ạ. Em vẫn nghĩ làm được đến đâu tốt đến đấy ạ.